ampa comissio mixta

                      COMISSIÓ MENJADOR  I EXTRAESCOLARS

OBJECTIUS:

 • Vetllar per a que el personal d’extraescolars i de menjador pugui realitzar el seu treball en les millors condicions possibles i realitzar propostes per a poder-los-hi proporcionar.
 • Afavorir i promocionar la realització de les activitats que tenen lloc dins del seu horari.
 • Dinamitzar una línia coherent i harmònica entre l’acció educativa del personal de menjador i extraescolars i l’acció educativa en horari lectiu.
                                     
                                    COMISSIÓ IMATGE
OBJECTIUS:
 • Dissenyar els diferents elements de la imatge del centre tot guardant una coherència interna entre ells. (power points, pòsters, web, tríptic, colors, impresos, vídeos, etc..).
        
                                           COMISSIÓ FESTES

OBJECTIUS:
 • Mantenir les tradicions culturals populars de l’entorn escolar i incloure-les en la vida del centre.
 • Decidir quines són les festes celebrades a l’escola.
 • Aprofundir en els criteris d’organització de les festes.
                                
                                       COMISSIÓ  PEDAGÒGICA
OBJECTIUS:
 • Compartir amb les famílies les decisions pedagògiques preses per l’equip docent.
 • Promoure una acció educativa coherent entre la que desenvolupen pare i mares en el context familiar i la que desenvolupen els mestres i les mestres en el context escolar.
 • Crear espais de reflexió al voltant dels processos d’ensenyament aprenentatge.
 • Revisar documents marc del centre com el Projecte Educatiu de Centre i el Reglament de règim intern.
 • Vetllar pel respecte als principis, orientacions i normes que es recullen en els documents.
                              
                                      COMISSIÓ ECONOMIA
OBJECTIUS:
 • Fer un seguiment de l’elaboració del pressupost anual del centre.
 • Revisar el tancament econòmic de l’exercici anual per tal de proposar al Consell la seva aprovació si s’escau.
 • Fer el seguiment de l’execució del pressupost.
 • Aprovar la modificació dels pressupostos a proposta del director.
 • Gestionar els recursos econòmics de l’AMPA corresponent al material escolar i sortides educatives.
                  
                        COMISSIÓ OBRES I MANTENIMENT
OBJECTIUS:
 • Vetllar per la qualitat de les instal·lacions actuals, tot assegurant-la i/o proposant accions de millora.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada